20 Nisan 2018 Cuma

SİVAS KONGRESİ ( 4-11 Eylül )

Alınan Kararlar: 1- Millî sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür; birbirinden ayrılamaz. 2- Kuva-yı milliyeyi yetkili ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır. 3- Osmanlı ülkesinin herhangi bir kısmına yapılacak müdahale, işgal ve Ermenilik, Rumluk teşkili gayesine yönelik hareketlere toptan karşı konacaktır. 4- Azınlıkların her türlü güvenliği sağlandığından siyasi egemenlik ve toplum dengesini bozacak ayrıcalıklar verilemez. 5- İstanbul Hükümeti, bir dış baskı karşısında topraklarının herhangi bir parçasını bırakmak zorunda kalırsa, buna karşı bütün tedbirler alınır ve kararlar verilebilir. 6- Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte sınırlarımız içinde bulunan, halkı Müslüman olan topraklar üzerindeki tarihi, ırki, dini ve coğrafi haklarımıza saygı gösterilmesini ve bunlara aykırı girişimlerin geçersiz hale getirilmesini bekleriz 7- Devletin bağımsızlık ve bütünlüğü saklı kalmak şartıyla topraklarımızı ele geçirmek isteği olmayan herhangi bir devletin ekonomik, teknik ve sınaî yardımlarını memnuniyetle karşılarız 8- Millî iradeyi temsil etmek üzere Millet Meclisi'nin derhal toplanması mecburidir. 9- Millî vicdandan doğan cemiyetler birleşmiş, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını almıştır. Bu cemiyet her türlü fırkacılık cereyanlarından, şahsi ihtiraslardan uzaktır. Bütün Müslüman vatandaşlar bu cemiyetin tabii üyesidirler 10-Umumi Kongre tarafından kutsal gayelere erişmek, bunları takip etmek için bir Temsil Heyeti seçilmiştir. (Temsil Heyetinin üye sayısı 15'e çıkarılmıştır.) Sivas Kongresinin Önemi ve Özellikleri: 1-Sivas kongresi hem toplanış şekli hem de aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir. 2- Milli Mücadele Sivas Kongresi ile bir lidere kavuştu ( Mustafa Kemal ) 3- Türk Milleti adına söz söyleyecek bir temsil Heyeti Oluşturuldu. (Temsil heyeti Yurdun bütününü temsil eder ) 4- Bütün milli cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilerek ulusal örgütlenme tüm vatana yayılarak ulusal güçler tek elde toplanmıştır. 5- Anadolu'da gücünü halktan alan yeni bir siyasi otorite ortaya çıkmıştır. ( Temsil Heyeti ) 6- İlk kez yürütme yetkisi kullanılmıştır. ( Ali Fuat Paşa batı Cephesi Kuva-yi Milliye komutanlığına atanmıştır ) 7- Manda ve Himaye kesinlikle reddedilmiştir. ( Tam bağımsızlık anlayışına ters düşer ) 8 Sivas Kongresinde Erzurum Kongresinde alınan kararlar aynen kabul edildi. Sivas Kongresi, Millî Mücadele Hareketi’nin en önemli aşamalarından birisidir. İstanbul Hükümeti bütün Anadolu’nun Kuva-yı Milliye Hareketi karşısında merkezi yönetim eksenli olmak üzere birleşmesi için çeşitli tedbirler almıştır. Bu tedbirlerden birisi belki de en önemlisi Ali Galip Beyin Elazığ’a vali tayin edilmesidir. Ali Galip Beyin çalışmaları ve Sivas Kongresi’ni basma teşebbüsü önceden haber alınarak Mustafa Kemal Paşa tarafından neticesiz bırakılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’yi boğmak isteyen bu çabayı bütün belgeleriyle Anadolu’daki Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerine açıklamış ve İstanbul Hükümeti’nin gerçek yüzünü onlara anlatmaya çalışmıştır. Bunun üzerine Anadolu’nun her yerinden İstanbul’a Damad Ferid Hükümeti’ni protesto eden telgraflar çekilmiş ve bu baskı sonunda Damad Ferid Hükümeti istifa etmiştir. Bu çalışmada Anadolu’dan İstanbul’a çekilen, Damad Ferid Hükümeti’nin istifasını isteyen telgraflar ele alınarak işlenmiştir.